KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY VIETNAM CO., LTD.
images/icon-vi.png images/icon-en.png images/toancau.png

Sử dụng website

 

 

 

Website này do CÔNG TY MÁY XÂY DỰNG KOBELCO VIỆT NAM và các công ty cùng tập đoàn (gọi tắt là Kobelco) vận hành và quản lý.
Người sử dụng hãy đọc và hiểu kỹ những điều khoản sử dụng dưới đây (sau đây gọi là Điều khoản Sử dụng) đề cập đến việc sử dụng website này. 
Bằng việc sử dụng website này tức là bạn đồng ý chấp nhận các Điều khoản Sử dụng.
Điều khoản Sử dụng website này có thể được sửa đổi mà không thông báo trước, và công ty chúng tôi đề nghị bạn sử dụng website này sau khi xác nhận đã đọc và hiểu kỹ nội dung sửa đổi mới nhất của Điều khoản Sử dụng.1. Bản quyền

 

Bản quyền đối với tất cả nội dung (văn bản, đồ họa, chương trình, nội dung của thư điện tử, v.v...) được đăng tải trên website này đều thuộc quyền sở hữu riêng của Kobelco và của các nhà sản xuất ra những nội dung đó.
Việc sử dụng nội dung (bao gồm sao chép, sửa đổi, truyền tải, phân phát, cấp phép, bán, xuất bản và sử dụng vì những mục đích thương mại) vì mục đích khác ngoài mục đích phi vụ lợi hoặc cá nhân hay vượt quá phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép đều bị nghiêm cấm trừ khi có sự chấp thuận trước của Kobelco.2. Nhãn hiệu thương mại

 

Các nhãn hiệu thương mại, quyền hạn theo nhãn hiệu bao gồm nhưng không giới hạn vào biểu trưng và nhãn hiệu, liên quan tới sản phẩm và dịch vụ được đăng tải trên website này và quyền sử dụng những nhãn hiệu thương mại đó đều thuộc quyền sở hữu riêng của Kobelco. Nghiêm cấm hành vi thiết kế, sản xuất bất cứ website, hàng hóa và sản phẩm nào có sử dụng những biểu trưng và nhãn hiệu này với ngụ ý bất hợp pháp rằng những website, hàng hóa và sản phẩm đó có liên quan đến hàng hóa và dịch vụ của Kobelcos.3. Việc tiếp cận sử dụng website này

 

Việc tiếp cận sử dụng website này bị giới hạn và người sử dụng chỉ được duyệt xem những nội dung của website mà Kobelco cung cấp. Tuyệt đối nghiêm cấm hành vi tiếp cận hoặc cố gắng tiếp cận tới bất cứ vùng dữ liệu nào trong hệ thống điện toán của Kobelcos hoặc những thông tin được chứa đựng trong hệ thống đó vì bất kể lý do nào.4. Các trang liên  kết

 

Nội dung của bất cứ website nào thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba được liên kết từ hoặc tới website này (sau đây gọi là trang liên kết) đều thuộc trách nhiệm quản lý của bên thứ ba, do vậy, Kobelco không có thẩm quyền kiểm soát trang liên kết. Hãy sử dụng trang liên kết theo đúng với các điều khoản sử dụng do bên thứ ba cung cấp.
Kobelco không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khiếu kiện hay yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ nội dung của trang liên kết hoặc từ việc sử dụng những nội dung của trang liên kết đó.
Bất cứ đường dẫn nào tới trang liên kết không có nghĩa là Kobelco đảm bảo hay khuyến nghị người sử dụng nên sử dụng trang liên kết hay nội dung chứa đựng trên trang đó, và không có nghĩa rằng Kobelco có bất cứ mối quan hệ đặc biệt nào với trang liên kết.
Nếu bạn muốn, bạn có thể tạo một đường dẫn tới trang đầu tiên của website này là "https://www.kobelcocm-global.com",. Tuy nhiên, bạn không được quyền tạo:

[1]

một đường dẫn từ bất cứ website nào chứa đựng nội dung vi phạm trật tự công cộng và đạo đức xã hội, có chứa những nội dung phi pháp và bất cứ nội dung nào có thể vi phạm trật tự công cộng và đạo đức xã hội hoặc bất hợp pháp;

[2]

một đường dẫn có thể gây khó khăn đối với việc xác định nội dung của Kobelco, hoặc vi phạm bản quyền bằng cách sử dụng các kỹ thuật đóng khung hay những phương thức tương tự.;

[3]

một đường dẫn từ bất cứ website nào nói xấu Công ty; hoặc

[4]

một đường dẫn vì những mục đích thương mại.
Khi bạn tạo ra một đường dẫn tới website này, hãy đảm bảo rằng đường dẫn do bạn tạo không gây cho Kobelco bất cứ bất lợi hay sự cố nào do đơn từ khiếu nại hay yêu cầu bồi thường v.v... của các bên thứ ba. Có thể xảy ra trường hợp bạn cần phải xem xét hoặc hủy bỏ thiết lập đường dẫn tới website này. Chúng tôi trân thành cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ của bạn.5. Ý kiến và Đề xuất

 

Ý kiến và đề xuất của bạn được đăng tải trên website này sẽ được xử lý theo thỏa thuận rằng bạn đã đồng ý chấp nhận những điều kiện sau đây.

[1]

Kobelco không chịu trách nhiệm đối với tính bảo mật, sự đánh giá, thích nghi hay phản hồi đối với thông tin do bạn cung cấp.

[2]

Kobelco có thể tiết lộ, sao chép thông tin do bạn cung cấp, và toàn quyền sử dụng thông tin đó để sản xuất, phát triển và kinh doanh các sản phẩm của công ty.

[3]

Trong trường hợp Kobelco đã sử dụng một phần hay toàn bộ nội dung của thông tin được cung cấp, công ty cũng không chịu bất cứ trách nhiệm đối với người cung cấp những thông tin đó, kể cả trách nhiệm bồi thường cho người cung cấp thông tin.6. Khước từ trách nhiệm

 

Kobelco xử lý thông tin để đăng tải trên website này với sự cẩn trọng tối đa. Tuy nhiên, Kobelco tuyệt đối khước từ trách nhiệm đối với bất cứ sai sót nào liên quan đến tính đúng đắn, độ chính xác, độ an toàn hay tính hữu dụng của những thông tin đó.
Ngoài ra, Kobelco không chịu trách nhiệm đối với tính đồng nhất của bất cứ thông tin nào do Kobelco cung cấp kể cả trường hợp khi thông tin không được truyền tới hệ thống điện toán của bạn, 
Hơn nữa, Kobelco không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, chậm trễ hoặc sai lệch trong quá trình truyền tải thông tin do đường truyền bất ổn, thảm họa thiên tai, lỗi hệ thống, vi-rút hoặc trang thiết bị trục trặc, hay đối với những thiệt hại do bên thứ ba xuyên tạc hay làm rò rỉ thông tin.
Kobelco tuyệt đối khước từ bất cứ đảm bảo nào liên quan đến nội dung được đăng tải trên website này.
Xin lưu ý rằng bất cứ nội nào được đăng tải trên website này đều có thể thay đổi hoặc dừng lại mà không được thông báo trước.
 7. Luật pháp chi phối

 

Website này có thể được tiếp cận từ nhiều quốc gia nơi có các điều luật khác nhau chi phối. Cả bạn và Kobelco đều đồng ý tuân thủ với luật pháp Nhật Bản khi sử dụng website này, trừ khi có những quy định rõ ràng khác được đề cập.